Cultuurhacks voor succesvolle digitale transformatie

BLOG

Cultuurhacks voor succesvolle digitale transformatie

We staan momenteel aan de vooravond van een revolutie waarin nieuwe regels ontstaan en de samenleving en organisaties opnieuw worden ingericht. De wereldwijde snelle technologische ontwikkelingen vormen de basis van deze revolutie.

Cultuurhacks

Elke organisatie wordt in toenemende mate geconfronteerd met deze snellere ontwikkelingen en veranderende businessmodellen. Deze digitale revolutie zal van veel medewerkers en vooral managers andere vaardigheden en inzichten vragen. Transformaties begeleiden, flexibel handelen en mensen meenemen in een visie behoren tot de noodzakelijke vaardigheden van de moderne manager. Daarnaast moet hij/zij zeer klantgericht kunnen opereren, uitstekend kunnen samenwerken en bewust zijn van waardecreatie.

De digitale revolutie zal uiteindelijk elke organisatie en elk bedrijf raken. De noodzaak om digitaal te veranderen en te transformeren zal toenemen en de transformaties zullen steeds sneller doorgevoerd moeten worden. De noodzaak om te veranderen ligt meestal niet bij het individu of het managementteam, maar vaak bij de nieuwe eisen die klanten en de omgeving aan een organisatie stellen. De mate waarin een organisatie zich kan aanpassen aan de nieuwe omstandigheden is van levensbelang voor elke organisatie.

Om dit continue proces van verandering en transformatie te omarmen, zullen bedrijven enkele belangrijke kernwaarden van verandering in hun organisatiecultuur moeten implementeren. Belangrijke kernwaarden voor succesvol veranderen zijn;

  • Beschouw verandering of omgaan met verandering als een normaal onderdeel van je werk. Veranderingen vinden vaker plaats, volgen elkaar sneller op. Ze worden in een korter tijdsbestek geïmplementeerd en de complexiteit neemt toe.
  • Zie verandering als een proces. Om een verandering te realiseren is een proces nodig (transitieproces).
  • Laat de menselijke factor de hoofdrol spelen. Een organisatie is niet tastbaar. Het bestaat uit relaties, machtsverhoudingen, sociale connecties en individuen. Accepteer en begrijp dat de noodzaak tot verandering bijna altijd voortkomt uit druk van buitenaf.
  • Zie verandering niet als een bedreiging, maar als een enorme kans op succes!

Als het veranderbewustzijn in een organisatie is toegenomen en de veranderingsbereidheid aanzienlijk is toegenomen, is de volgende stap het creëren van de randvoorwaarden voor elke noodzakelijke verandering of transitie. Deze voorwaarden kunnen per transformatie verschillen maar de belangrijkste zal altijd zijn;

Belang en urgentie

Wees heel duidelijk over het belang, de reden en de urgentie van de verandering. Maak deze voor iedereen duidelijk en blijf ze herhalen. Vertaal dit belang ook naar het persoonlijke belang van de individuele medewerker.

Wijziging gepland

Verandering is een proces. Zorg dat je je op dit proces voorbereidt en stel een duidelijk stappenplan op waar ook een “people plan” bij hoort. Creëer meetmomenten van voortgang en creëer controle en overzicht.

Digitale veranderaars

Wijzigen kan niet door 1 persoon. Zorg voor duidelijke “Digital Change Agents” in uw organisatie, ambassadeurs van verandering en digitale vooruitgang. In de digitale transformatie noemen we ze ook wel Digital Value Makers. Medewerkers en stakeholders die graag willen veranderen en zich continu bewust zijn van de noodzaak hiervan en die ook bewust en positief weten te presenteren.

Leiders van digitale verandering

Zorg voor duidelijke ‘leiders van digitale verandering’ in uw organisatie. Leiders die mensen meenemen in de digitale transformatie, die de regie weten te houden maar ook weerstand weten te overwinnen.

Succesvolle organisaties zijn in staat een cultuur te creëren waarin verandering een constante is. Een cultuur waarin mensen energie krijgen van continu bijsturen en verbeteren. En als deze organisaties eenmaal de voorwaarden voor succesvolle transformatie hebben omarmd, zal verandering weinig weerstand oproepen en zal verandering continu en organisch plaatsvinden.

Heeft uw organisatie de cultuur om de nodige veranderingen te omarmen?

Laten we beginnen

Begin met het creëren van meer waarde door data in uw organisatie te gebruiken met onze begeleiding

Similar Posts